Menu Content/Inhalt
Arþiv
Amerikanin Sesi 11.03.2013 - Almanya’daki Türk Erkekler Örgütleniyor PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Saturday, 16 March 2013
Michael Scaturro 11.03.2013 - www.AmerikaninSesi.com

Almanya’daki Türk Erkekler Örgütleniyor

Avrupa’nýn göçmen erkekler için kurulan ilk destek grubunu yöneten Kazým Erdoðan, Almanya’daki Türk erkeklerinin kendilerini yalnýz hissettiðini, bu duygularýn da aile içi þiddete yol açtýðýný söylüyor


Kaynak


Son Güncelleme ( Saturday, 16 March 2013 )
 
Türkiye - 10 Kasým 2012 PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Tuesday, 18 December 2012

Tanýtým programýna, Anna - Lena Kosching (en saðda) yazar Ýsabella Kroth’un (en solda) yanýnda Bavyera Türk Toplumu Baþkan Yardýmcýsý Elif Cýndýk, (soldan ikinci) Berlin’li psikilog ve toplum bilimci Kazým Erdoðan da (saðdan ikinci) konuþmacý olarak katýldý.
Psikiyatrist Dr. Elif Duygu Cýndýk: Hasta ile empati kurmak, derdini en iyi þekilde çözmektir

Serdar Sancaklý - MÜNÝH

Münih’li gazeteci ve yazar Ýsabella Kroth’un yazdýðý ve Berlin’deki çeþitli Türk erkeklerin hayatlarýndan kesitler vererek onlarýn yaþadýklarý sorun ve tecrübeleri iþlediði ‘’Halbmondwahrheiten’’ (Yarýmay gerçekler) isimli kitabý Münih’teki Friedrich Ebert Stiftung’un Bayern Forum’da tertiplediði bir faaliyetle tanýtýldý. Anna-Lena Kosching’in sunduðu tanýtým programýna yazar Ýsabella Kroth’un yanýnda Bavyera Türk Toplumu Baþkan Yardýmcýsý Elif Cýndýk, Berlin’li psikolog ve toplum bilimci Kazým Erdoðan da konuþmacý olarak katýldý. Kitapdaki kahramanlarýn yaþadýklarý sorunlara Psikiyatrist olarak yaklaþan, kahramanlar ve yaþadýklarý sorunlar hakkýnda yorumlar yapan Dr. Elif Duygu Cýndýk, toplumda yaþadýðý kötü tecrübeler ile psikolojileri bozulan sorunlu hastalarý çok iyi dinlemenin gerekliliðine deðinerek ‘’Hastayý iyi anlamak onunla empati kurmak onun sorununu en iyi þekilde çözmek demektir” þeklinde konuþtu. Kiþilerin yaþadýklarý sorunlarýn o kiþilerin hangi ortamlardan geldikleri ile sýký bir iliþki içinde olduðunun altýný çizen Cýndýk, bu sorunlarýn çözülmesinin sorunlarýn sebeplerine inmekle mümkün olabileceðini, hasta ile empati kurarak onlarýn sorunlarýnýn en iyi þekilde çözülebileceðini söyledi.

Programa davetliler büyük ilgi gösterdi.
Son Güncelleme ( Tuesday, 18 December 2012 )
Devamýný oku...
 
Metropol FM - Haber PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Sunday, 29 January 2012
Kazým Erdoðan ile söyleþi: 2011 Metropol FM Haber: Gülay Durgut
Programý Dinlemek için týkla
Kaynak 
Son Güncelleme ( Sunday, 29 January 2012 )
Devamýný oku...
 
Erkekler karþý "sözlü þiddet" artýyor PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Friday, 27 January 2012
Kazým Erdoðan, Türk erkeklere eþleri tarafýndan aðýrlýklý olarak uygulanan "sözlü þiddetin" son yýllarda arttýðýný belirterek, erkekler için dayanýþma merkezlerinin Almanya'da yok denecek kadar az olduðunu söyledi.

Almanya'nýn baþkenti Berlin'de göçmenlerin yoðun olarak yaþadýðý Neukölln ilçesinde psikolog olarak görev yapan ve erkeklerin biraraya gelerek terapi amacýyla birbirine sorunlarýný anlattýðý "Babalar ve Erkekler Grubu"nu kuran Kazým Erdoðan, Türk erkeklere eþleri tarafýndan aðýrlýklý olarak uygulanan "sözlü þiddetin" son yýllarda arttýðýný belirterek, erkekler için dayanýþma merkezlerinin Almanya'da yok denecek kadar az olduðunu söyledi.
 
Hamburg kentinin Altona ilçesinde, Rosa-Luxemburg Vakfý tarafýndan "Cinsiyet Ýliþkileri" adý altýnda düzenlenen bir toplantýda konuþan psikolog Erdoðan, eþleri tarafýndan sözlü hakaretlere maruz kalan Türk erkeklerin büyük bir baský altýna girdiðini ifade ederek, "Almanya'da son yýllarda artan iþsizlik ve ekonomik nedenlerden dolayý erkeklere yönelik þiddet de artýyor" diye konuþtu.
Erdoðan, eþleri ile sorunlarý olan erkeklerin, sorunlarýný kahvehanelerde ya da çalýþtýklarý iþ yerlerinde paylaþmak istemediðini ve kendi kurduðu "Erkekler ve Babalar Çalýþma Grubu"nda bu sorunlarýný dile getirdiklerini, bu sorunlara hep birlikte çözüm aramaya çalýþtýklarýný kaydetti.
 
Erdoðan, "Özellikle evlilik yolu ile buraya gelen 'ithal' erkekler þiddete maruz kalmakta. Eðer eþinin Almanca'sý iyiyse ve kendisine göre daha iyi bir iþi varsa erkekler sözlü þiddete maruz kalmakta. Eþinden harçlýk almak zorunda kalan erkeklerde psikolojik sorunlar baþlamakta. Türkiye'de eve bakan erkek olarak algýlanýr. Bu rolün deðiþtiðini hisseden iþi olmayan erkek ya da baba bunalýma girmekte. Kurduðum bu 'Erkek ve Baba Çalýþma Grubu' Almanya çapýnda yaygýnlaþmalý" dedi.
 
Türkler arasýnda aþaðýlama, tehdit etme, hor görme gibi psikolojik þiddetin genel olarak da arttýðýný belirten Erdoðan, Almanya'da 50 yýldan beri Türkler hakkýnda konuþulduðunu, ancak Türkler ile birlikte oturularak, sorunlarýnýn konuþulmadýðýný ifade etti.
Grubuna katýlanlarýn sayýsýnýn her geçen gün hýzla arttýðýný kaydeden Erdoðan, erkeklerin genelde kumar baðýmlýlýðý, iþsizlik, eþleri tarafýndan evden kovulma gibi nedenlerden dolayý bu gruba katýlmak istediðini söyledi.

Eþinden ayrýlan ve çocuklarýný yalnýz yetiþtiren kadýnlarýn, özellikle erkek çocuklarýný farkýnda olmadan "yedek eþ" gibi büyüttüðünü de belirten Erdoðan, bu çocuklarýn henüz 10 yaþýna bile varmadan kendilerini evin reisi gibi gördüðünü ifade etti.
Erdoðan, her türlü þiddetin ve sorunun, kadýn ve erkekler arasýndaki iletiþim ile giderilebileceðine inandýðýný, Almanya'da bu konularda danýþmanlýk hizmeti veren merkezlere gerekli desteðin verilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.
Süheyla Kaplan / Hamburg
Orjinalhaber
Son Güncelleme ( Friday, 27 January 2012 )
Devamýný oku...
 
''Almanya'da erkeklere yönelik þiddet artýyor'' PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Friday, 27 January 2012
Berlinli psikolog Kazým Erdoðan Hamburg'da konuþtu: "Almanya'da son yýllarda artan iþsizlik ve ekonomik nedenlerden dolayý erkeklere yönelik þiddet de artýyor"

''Almanya'da erkeklere yönelik þiddet artýyor''

Berlin'de göçmenlerin yoðun olarak yaþadýðý Neukölln ilçesinde psikolog olarak görev yapan ve erkeklerin biraraya gelerek terapi amacýyla birbirine sorunlarýný anlattýðý "Babalar ve Erkekler Grubu"nu kuran Kazým Erdoðan, Türk erkeklere eþleri tarafýndan aðýrlýklý olarak uygulanan "sözlü þiddetin" son yýllarda arttýðýný belirterek, erkekler için dayanýþma merkezlerinin Almanya'da yok denecek kadar az olduðunu söyledi
Hamburg kentinin Altona ilçesinde, Rosa-Luxemburg Vakfý tarafýndan "Cinsiyet Ýliþkileri" adý altýnda düzenlenen bir toplantýda konuþan psikolog Erdoðan, eþleri tarafýndan sözlü hakaretlere maruz kalan Türk erkeklerin büyük bir baský altýna girdiðini ifade ederek, "Almanya'da son yýllarda artan iþsizlik ve ekonomik nedenlerden dolayý erkeklere yönelik þiddet de artýyor" diye konuþtu.
Erdoðan, eþleri ile sorunlarý olan erkeklerin, sorunlarýný kahvehanelerde ya da çalýþtýklarý iþ yerlerinde paylaþmak istemediðini ve kendi kurduðu "Erkekler ve Babalar Çalýþma Grubu"nda bu sorunlarýný dile getirdiklerini, bu sorunlara hep birlikte çözüm aramaya çalýþtýklarýný kaydetti.
Erdoðan, "Özellikle evlilik yolu ile buraya gelen 'ithal' erkekler þiddete maruz kalmakta. Eðer eþinin Almanca'sý iyiyse ve kendisine göre daha iyi bir iþi varsa erkekler sözlü þiddete maruz kalmakta. Eþinden harçlýk almak zorunda kalan erkeklerde psikolojik sorunlar baþlamakta. Türkiye'de eve bakan erkek olarak algýlanýr. Bu rolün deðiþtiðini hisseden iþi olmayan erkek ya da baba bunalýma girmekte. Kurduðum bu 'Erkek ve Baba Çalýþma Grubu' Almanya çapýnda yaygýnlaþmalý" dedi.
Türkler arasýnda aþaðýlama, tehdit etme, hor görme gibi psikolojik þiddetin genel olarak da arttýðýný belirten Erdoðan, Almanya'da 50 yýldan beri Türkler hakkýnda konuþulduðunu, ancak Türkler ile birlikte oturularak, sorunlarýnýn konuþulmadýðýný ifade etti.
Grubuna katýlanlarýn sayýsýnýn her geçen gün hýzla arttýðýný kaydeden Erdoðan, erkeklerin genelde kumar baðýmlýlýðý, iþsizlik, eþleri tarafýndan evden kovulma gibi nedenlerden dolayý bu gruba katýlmak istediðini söyledi.
Eþinden ayrýlan ve çocuklarýný yalnýz yetiþtiren kadýnlarýn, özellikle erkek çocuklarýný farkýnda olmadan "yedek eþ" gibi büyüttüðünü de belirten Erdoðan, bu çocuklarýn henüz 10 yaþýna bile varmadan kendilerini evin reisi gibi gördüðünü ifade etti.

Erdoðan, her türlü þiddetin ve sorunun, kadýn ve erkekler arasýndaki iletiþim ile giderilebileceðine inandýðýný, Almanya'da bu konularda danýþmanlýk hizmeti veren merkezlere gerekli desteðin verilmesi gerektiðini sözlerine ekledi. ha-ber.com / Süheyla KAPLAN / Hamburg
Orijinalhaber
Son Güncelleme ( Friday, 27 January 2012 )
Devamýný oku...
 
<< Baþa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 1 - 9 Toplam: 806