Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow E- Devlet arrow Arþiv arrow Merhaba arrow Arþiv arrow Arþiv 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Arþiv Arþiv

Merhaba PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Friday, 24 February 2006

Rating 2.4/5 (21 votes)

Merhaba Sevgili Gökçeharman' lilar
Çesitli nedenlerle güzelim köyümüzden ayrilmak zorunda kalarak,
yurtiçinde ve yurtdisinda yasam mücadelesi veren siz dostlarimizin,
yasanan bu göç nedeniyle baslayan iletisim kopuklugunu gidermek
ve sizler arasinda bir köprü olusturmak amaciyla bu siteyi yapmis bulunmaktayiz.
Elbette eksiklerimiz vardir ve olacaktir da. Bu eksiklikleri gidermek ise sizlerin bizlere gerekli bilgi ve dökümanlari
ulastirmanizla mümkün olacaktir.

Öncelikle önemle üzerinde durdugumuz "soyagaci" olusturmada çok yavas yol almaktayiz.
Nedeni ise sizlerden bize ulastirilmasi gereken resim ve soykütügü bilgilerinizin zamaninda elimize ulasmamasi.
Sizlerden ricamiz, soyagaci yapabilmemiz için en kisa zamanda ailenize
ait basta fotograf olmak üzere diger kisisel bilgilerinizin bize ulastirmaniz.
Bu konudaki duyarliliginiz için simdiden tesekkür ederiz.
Bu sekilde göç nedeniyle olusan ayriliklari, bu sitede birlestirecegimize inanmaktayiz.
Unutmayiniz bu site hepimizin. Lütfen bizlere destek olunuz.
Paylasilmayan bilgi, bilgi degildir sözünü unutmayalim ve en önemlisi
Konfüçyüs'ün dedigi gibi;

"Günesin sana ulasmasini istiyorsan gölgeden çik".
Sevgiyle kalin
Ferudun      (Gokceharman.com dan alinmistir)

Gökceharman

GÖKÇEHARMAN KÖYÜ

Köyümüzün zengin bir bitki örtüsübulunmaktadýr. Çam, ardýç, meþe, diþbudak, ýlgýn, kavak, söðüt, alýç, sürsülük,kuþburnu, karamuk, daðun, böðürtlen, can eriði, kayýsý, ahlat ve iðde gibi aðaçlarýn yaný sýra; ýþkýn, madýmak, kuzu kulaðý, yemlik, çiðdem, nevruz, kazan karasý, evelik, ýsýrgan otu, anýk, karpuz, kekik, dað sarmýsaðý, solucan otu, hava yapraðý, mantar, kenger, teke sakalý, elmacýk, kemlik, kaþýr ve pürçekli gibi yenilebilen bitkiler de bulunmaktadýr. Bunlardan baþka; menekþe, papatya, nergis, sümbül, kardelen, lale, gelincik ve adý daha bilinmeyen yüzlerce çeþit çiçek, bitki bilimcilerin ve floracýlarýn keþfini beklemektedir.
        Yabani hayvanlara gelince; ayý, kurt tilki, tavþan, domuz, geyik (dað keçisi), kösnü, porsuk, sansar, kirpi, yýlan, kaplumbaða, kertenkele ve kubaðayý sayabiliriz. Keklik, býldýrcýn, sýðýrcýk, kara tavuk, serçe, karga, kartal akbaba, atmaca, balaban, baykuþ, güvercin, aðaç kakan gibi kuþlarýn yaný sýra, börtü böceði saymakla bitmez.
        Köyümüzün özgün yemeklerine gelince; haþýl, herle, keþkek, cumur, sýrýn, sac arasý kömbe, külleme, tirit, kaygana, pýtpýtýlý küt, bulgur pilavý, koyutmaç, paça, ayranlý köfte, sarýmsaklý yumurtalý kenger, eriþte, tarhana, yarma çorbasý, hor herlesi fpýtpýtý çorbasý) ayranlý çorba, yemlik çorbasý, yaðda kýzarmýþ sütlü ekmek yufkasý, kuymak ve un helvasýný sayabiliriz.
        Merkezi Anakara'da Gökçeharman-Keklikpmarý Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði 1994 yýlýnda kurulmuþ olup, derneðin Divriði'de þubesi bulunmaktadýr. Derneðimiz her yýl geleneksel Döner
Günü düzenlemektedir. 1998'de Bolu-Gölcük'de bir piknik düzenleyerek, Ýstanbul ve Ankara'daki köylüleri buluþturdu. Ayrýca derneðimiz her yýl Ankara ve çevresinde piknik ve geziler düzenlemektedir. Derneðin köye dönük çalýþmalarý ise; Sivas Köy Hizmetleri Teþkilatý'nýn ve Divriði eski Kaymakamý Bilal Çelik'in de katkýlarýyla köyün yollarýnýn bakýmýnýn yaptýrýlmýþ olmasý ve köyün kadastro çalýþmalarýnýn tamamlanmýþ olmasýdýr.
        Köy ve köy yaþamý ile ilgili olarak yazýlacak çok þey bulunmaktadýr. Bir sayfaya sýðdýracak kadar da olsa, köyümüzü anlatmamýza fýrsat vererek sayfalarýnýn bize açan Divriði Harman Dergisi yöneticilerine sonsuz teþekkür eder, bütün Gökceharman'lýlara bu vesileyle selam ve sevgilerimi gönderirim.,

Mehmet ZAMAN
Gökçeharman-Keklikpmarý Köyü
Kültür ve Dayanýþma Derneði

Allý turnam senden selam ederim
Sorarsam tanýr mýsýn keklik pýnarý
Kýnalý keklikler seker taþlardan
Görsen tanýr mýsýn gökçeharmaný

Çiðdemdir nevruzdur kýrlarda biten
Ýkrarsýz kalýr mý keverde diken
Süslük, karýmak, madýmak, desem
Görsen tanýr mýsýn gökçeharmaný

Hani kýþ bitince gelir ya baha
Nazlý gelin gibi süslenir daðlar
Kekik, yavsan kokar ovalar, baðlar
Görsen tanýr mýsýn gökçeharmaný

Köyün etrafýnda daglar sýralý
Að pýnar, büyük çam derin dereli
Avþar istasyonu çartýl inanký
Görsen tanýr mýsýn gökçeharmaný

Köyümde baþkadýr baharlar yazlar
Aþýk dile gelir tutuþur sözler
Çiçeði burnunda gelinlik kýzlar
Görsen tanýr mýsýn gökçeharmaný

Gelip geçerken yanlýz söðütten
Keklik pýnarý hiç düþer mi dilinden
Gör bülbülün dili yanmýþtýr gülden
Görsen tanýr mýsýn gökçeharmaný

Degrekli magrasý suyunda yazlar
Ýçtikçe Suyunu göðüsler kýzlar
süte durur koyun doyar kuzular
Görsen tanýr mýsýn gökçeharmaný

Asma köprüsünden gelip geçilir
Gözlerden soðuk sular içilir
Kayýþ kýran derler pek çok aþýlýr
Görsen tanýr mýsýn gökçeharmaný

MEHMET ZAMAN derki yaktýn kul ettin beni
Bir damla zerreydim sel ettin beni
Ölmezdi hasretten böyle bir garip
Görsen tanýr mýsýn keklikpýnarý
 

(Gokceharman.com dan alinmistir)

        Gökçeharman Köyü; Ömeran ve Keklikpýnar'dan oluþan, geniþ yayla ve meraya sahip bir köydür. Her iki yerleþim birimi de, eskiden yoðun bir nüfusu barýndýrmasýna raðmen, Divriði köylerinin göçlere yenik düþen makus talihinden nasibini fazlasýyla almýþ olup, Divriði'ye 44 km uzaklýktadýrlar.
        1970 Yýlý nüfus sayýmýna göre 256 kiþi olan köy nüfusu giderek azalmýþ, 1975 yýlýnda 215'e, 1980 yýlýnda 136'ya, 1985 yýlýnda 103'e, 1990 yýlýnda 62'ye ve 1997 yýlýnda da 21'e kadar düþmüþtür.
        Bugün için yaz aylarýnda nüfus ve aile sayýsý artmakla birlikte; Keklikpýnar'da 2, Ömeran'da ise 4 aile sürekli olarak ikamet etmektedir. Halen Divriði'de 60, Ankara'da 20, Ýstanbul'da 20, Ýzmir'de 2 ve Adapazarý'ýnda 3 aile oturmakla birlikte, çoðu Marmara Bölgesinde oturmak üzere, yurdun birçok iline daðýlmýþ çok sayýda aile bulunmaktadýr. Köy halkýnýn büyük bir bölümü Divriði Demir Çelik Ýþletmeleri'nde ve Devlet Demir Yollarý'ýnda çalýþmaktadýrlar. Köyümüzde okuma yazma oraný yüksek olup; doktor, öðretmen ve mühendislerimiz bulunmaktadýr.
        Gökçeharman Köyü; Yalnýzsöðüt, Ýnallý, Güvenkaya, Meliköy, Kürtbeyaz, Dýþbýdak ve Güneþ Köyleri ile sýnýr komþusudur. Köy sýnýrlarý içinde, eski bir kervan yolu bulunmaktadýr. Bu yol, 19501i yýllara kadar faaldi ve yolda Kýrkgöz Tuzlasý'ndan, katýrlar ve eþþeklerle Malatya tarafýna sürekli tuz taþýnýrdý.
        Köyümüz; daha önceleri de yerleþim yeri olup, bu yerleþim yeriyle ilgili hala ev ve arazi yerleri bulunmaktadýr. Köyün üst kýsmýnda ki Kaþüstü Mevkii'nde bir köy olduðu söylenmekte ve söz konusu mevkide kýrýk cam ile kýrýk testi parçalarý bulunmaktadýr. Öte yandan; bu eski köyün, bir Ermeni köyü olduðu düþünülmektedir.
        Gerek Ömeran gerekse de Keklikpýnar, coðrafik þartlar bakýmýndan özellikle yayla hayvancýlýðýna elveriþli olduðundan, dedelerimizin hayvancýlýk yapmak için buralara göç ettikleri tahmin edilmektedir.
        Keklikpýnar'da bulunan soylar þunlardýr: AYDINLAR: Cafer ZAMAN, 1285/ Avþarcýk. Abidin AYDIN, 1265/Gökçeharman. ÞÝMÞEKLER: Hasan ÞÝMÞEK, 1313/Avþarcýk. AYDOÐANLAR: Ali AYDOÐAN, 1291/Gökçeharman. AKDEMÝRLER: Kako AKDEMÝR, 1271/Özbaðý. ASLANLAR: Mehmet ASLAN, 1287/Þahin. DEDELER: Maksut ERDOÐAN, 1250/Gökçeharman.SÖNMEZLE R: Hüseyin
SÖNMEZ, 1288/Tekke. AYVAZLAR: Mustafa KARAKAYA, 1267/Gökçeharman. Bu ailelerin; Tunceli, Çemiþkezek, Pertek, Elazýð, Harbut, Erzincan, ve Kemaliye yörelerinden 150-200 yýl önce göç ettikleri bilinmektedir.
Bu aileler, Hormek, Kureyþan ve Kurmaç aþiretlerine mensuptur. Kureyþan'lar. ve Hormeklini. Dersimin Çemiþkezek beldesi kökenli olup, adlarýnýn "horasan" kelimesinden bozma olduðu tarihçede yazmaktadýr. Bunlardan bir kýsmý Divriði'nin Avþarcýk Köyü'nde oturmaktadýr. Keklikpmar'a da bu köyden gelip yerleþmiþlerdir.
        Aydoðanlar; Tunceli'den Erzincan'a, oradan da Keklikpmar'a gelerek yerleþmiþlerdir.
Kurmaçlarise; Pertek kökenli olup, Divriði'nin Adatepe köyü, Çobanduraðý Köyünün Kýrklar ve Zeynikler Mezralarý, Duruköyü Burmahan Mezrasý ve Kemaliye'nin Dillt-Yokuþbaþý Mezrasý gibi yerlerde yerleþik durumdadýrlar.
        Ömeran'daki soylar ise, þunlardýr: ELEMANLAR:Sülo ELEMAN, 1270/Höbek. KAYALAR: Mehmet KAYA, 1301/Gökçeharman. KÝLÝTLER: Ali KÝLÝT, 1303/Gökçeharman. ÖRDEK, ÖZGÜR, ÖZKUL VE ÖZDENLER: Ayný aileden, ayrýlmaktadýrlar. Maksut ÖRDEK, 1298/Gökçeharman.ÖZCANLAR: Hüseyin OZCAN, 1281/Gökçeharman. ÖLMEZLER: Süleyman ÖLMEZ, 1304/K:Maraþ. PEKDEMÝRLER: Mehmet PEKDÝMER, 1274/Gökceharman. TÜRKMENLER: Cuma TÜRKMEN, 1277/Gökçeharman. TOKTAÞLAR: Yusuf TOKTAÞ, 1270/Gökçeharman. SEMÝZLER: Bekir SEMÝZ, 1238/Gökçeharman. UYANIKLAR:
Süleyman   UYANIK,   1283/   Gökçeharman. ÇAKMAKLAR: Ali ÇAKMAK, 1275/Gökçeharman.
        Ömeran'da yaþayan bir kýsým ailelerin Höbek Köyü'nden gelip buraya yerleþtiði bilinmektedir. Ömeran'daki diðer ailelerin ise, tamamen boþalmýþ olan Divriði'nin Gezey ve Baðdere Köyleri'nin mensubu olduðu Reþolular Kelecioðlu Aþireti'nden olduklarý tahmin edilmektedir.
        Keklipýnar'daki maðara, ören yerleri ve harabelerden, daha önce de buralarda yaþam olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu ören yerlerinin arkeolojik yönden incelenmesinin uygun olacaðý düþünülmektedir.
  Ömeran'da, ulu bir ardýç aðacý kutsal sayýlmakta ve her Cuma günü o aðacýn dibinde ýþýk yandýðýna inanýlmaktadýr. Ayrýca, Büyük Kilise Kolu ve Küçük Kilise Kolu olarak geçen yerlerin de eski yerleþim yerleri olduðu bilinmekte olup, halen kalýntýlarý mevcuttur.

Son Güncelleme ( Monday, 01 May 2006 )
 
< Önceki   Sonraki >