Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Sağlık arrow Sigara ve Zararlarý arrow Saglýk arrow Yaþam ve Saðýk 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Saglýk Yaþam ve Saðýk

Sigara ve Zararlarý PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Thursday, 04 May 2006

Rating 3.4/5 (16 votes)

Artvin'in Borçka Ýlçesi Çoruh Devlet Hastanesi Baþhekimi ve Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ümit Tutar, "Sigarayý Býrak Kampanyasý"nda yaptýðý açýklamada, sigaranýn en ucuz kitle imha silahý olduðunu söyledi. 
 
Ülkemizde her yýl yaklaþýk 100 bin kiþinin sigara ve tütüne baðlý hastalýklar yüzünden öldüðünü bunun da baþta kanserler, KOAH, kronik bronþit, kalp krizleri, felçler olmak üzere 20'nin üzerinde öldürücü hastalýða yol açtýðýný ifade eden Dr. Ümit Tutar, þöyle dedi: 
 
 
"Sigara tüm kanser ölümlerinin üçte birinden sorumludur. Akciðer kanserinden ölen her 10 kiþiden 9'unun nedeni sigaradýr. Þimdiki eðilimler sürdüðünde 2025 yýlýnda ülkemizde her yýl 250 bin insanýn tütüne baðlý hastalýklardan öleceði hesaplanmaktadýr. Tütün dumanýnda bulunan binlerce kimyasal maddenin kendisi içmeyen ama içenlerin dumanýný soluyan insanlara da büyük zararlar verdiðini araþtýrmalar kanýtlamýþtýr. Baþta hamilelerin ve çocuklarýn olmak üzere tüm insanlarýn saðlýk ve hayat haklarýný korumak ve kollamak devletimizin, hükümetimizin ve hepimizin görevidir." 
 
 
Sigara dumaný içinde 4 binden fazla kimyasal madde olduðunu, bunlarýn 81'inin kanser yapýcý olduðunu vurgulayan Dr. Tutar, "Sigara dumanýndaki bazý kimyasal maddeler, nikotin, egzoz gazý, zehir, metil alkol, kaçak içkiler, DDT, araba aküsü, gaz odasý zehri, ocak gazý, týrnak cilasý çýkarýcý, naftalin, amonyak temizlik malzemesi, tiner gibi son derece insan saðlýðýný etkileyici, zehirleyici, kanserojen madde içeren maddelerdir. Bu arada gözde tahriþ, sulanma, yanma, baþ aðrýsý, burunda rahatsýzlýk, akýntý, öksürük, boðaz aðrýsý, kalp hýzý ve tansiyonun yükselmesi, solunumsal yakýnmalarda artýþ ve enfeksiyonlar, var olan hastalýklarýn alevlenmesi, astým, alerjileriyle bu rahatsýzlýklar ortaya çýkabilir. Bu arada lokanta, kafeterya, bar, kahvehane, pastane gibi yerlerde sigara içilen yerlerden uzak durmak gerekir" dedi. 
 
"ÇEÞÝTLÝ ADLARLA SÝGARA TÜKETÝMÝ ARTIRILIYOR" 
 
Sigara satýþýný artýrmak için çeþitli yollar denendiðini belirten Dr. Ümit Tutar, daha sonra þunlarý belirtti: 
 
"Satýþý artýrmak için tütün endüstrisi 'light', 'mild', 'ultralight' etiketleriyle yapýlan sigara kampanyalarý sigara tüketiminde artýþa neden olmuþ, tütün kontrolünün saðlanamayýþýnda önemli bir engel oluþturmuþtur. Son günlerde tütün þirketleri yeni ürünlerini pazarlayarak, sigara tüketicilerinin yine aklýný çelmeye çalýþmaktadýr. Bu ürünlerin saðlýk riskleri yönünden daha güvenli olduðuna dair göz boyamaya çalýþýlmaktadýr. Tütün þirketleri, daha saðlýklý isimler altýnda, kýlýk deðiþtirmiþ yeni ürünlerini pazarlayarak, daha çekici görünüþte paketleyerek veya hoþ meyve kokularý ekleyerek eski tüketicilerine, yenilerini eklemek isteðindedir. Bu ürünlerin zararýnýn daha az olduðuna iliþkin bazý araþtýrmalar Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan 'yalancý bilim üretmek' olarak kabul edilmektedir." 
 
 
Nargilenin zararlarýna da deðinen Dr. Tutar, sanýlanýn aksine nargile dumanýnýn da akciðer kanseri, kalp damar týkanmasý ve birçok hastalýða yol açan binlerce kimyasal madde içerdiðini, 1 saat boyunca nargile içen bir kiþinin sigara içen kiþiye göre 100-200 kat daha fazla dumaný akciðerlerine çektiðini ifade etti. Dr. Tutar, Puro içenlerde süregelen nefes darlýðý hastalýklarý riskinin 2 kat, kalp-damar hastalýðý riskinin 1.5 kat, akciðer kanserinin 2.14 kat, aðýz-boðaz kanserinin 4 kat daha fazla olduðunu kaydetti. 

Son Güncelleme ( Sunday, 04 June 2006 )
 
< Önceki   Sonraki >