Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Haberler arrow Son Haberler arrow Hoþgeldiniz arrow Haberler arrow Son Haberler 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Haberler Son Haberler

Hoþgeldiniz PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Friday, 26 October 2007

Rating 3.0/5 (20 votes)

Merhaba sevgili Gökçeharmanlýlar,

1950’li yýllardan bugüne kadar köyümüzün olumsuz koþullarý ve olanaksýzlýklarý, ekonomik birikimden yoksun, yoksul insanlarýmýz þehirlere göç etmek zorunda kaldýlar. 
 
1970’li yýllarda yaþadýðýmýz þehirlere yoðun göçle birlikte yurdun birçok yerlerine hatta yurtdýþýna kadar daðýldýk. Öyle ki çocuklarýmýzýn birbirlerini hiç tanýma þansý olmadý. Köylülerimizin bu daðýnýklýðý ve olanaksýzlýklar, birbirlerine akraba olan insanlarýmýzýn tanýþamamasýna neden oldu. Ayný otobüste, ayný okulda yan yana duran bu insanlar birbirlerine yabancý gibi gidip geldiler. Yazarlarýmýz, öðretmenlerimiz, hekimlerimiz, müþavirlerimiz, memurlarýmýz oldu ve eðitim düzeyimiz de yükseldi fakat yine de bir araya gelemedik. Bundan dolayý birbirimize olduðu kadar gelenek ve göreneklerimize yani kültürümüze de yabancýlaþtýk. 
Bunlarý düþünerek 1994 yýlýnda 7 kiþi dernek kurmaya karar verdik. Bu kararý yerine getirmek kolay olmadý. Bürokratik ve maddi engeller bizim bu derneði ancak bir yýlda kurabilmemize neden oldu. Bürokrasi ve maddi engellerden öte, bizim bu özverili ve birleþtirme ve dayanýþma düþüncemiz bazý dostlarýmýz tarafýndan yýkýcý eleþtirilere maruz kaldý. Fakat biz siz köylülerimize olan inancýmýzla yolumuza devam ettik. Siz köylülerimiz için hizmet vermekten onur duyuyoruz. Bu dernek sayesinde bu güne kadar bir çok þeyin baþarýldýðýna inanýyorum. Örneðin; köyümüzün tapu kadastro iþlerinin, köy yollarýnýn, aþure günlerinin, kadýnlar günü etkinliklerinin, biri yine Bolu’da olmak üzere beþ defa gezinin yapýlmasý bu hizmetler arasýndadýr.  
Düþünen, sorgulayan, araþtýran bir toplum yaratmanýn yolunun örgütlü olmaktan, dayanýþmadan geçer. Öyleyse sevgi ve hoþgörünün olduðu bu yapýyý koruyalým ve yaþatalým. 

Bu coþkuyu, heyecaný paylaþmak için siz köylülerimize de görev düþüyor: Derneðimize üye veya üye olmayan dostlarýmýz ve akrabalarýmýzda, katkýda bulunmalý.  
 
”Sen yoksan, bir kiþi eksiðiz!” 
 
Saygýlarýmla. 
Yönetim Kurulu Adýna 
Mehmet ZAMAN  
Baþkan 
 
Image

Sevgili Gökçeharmanlýlar,

Ziyaretçi Defteri artýk herkese açýlmýþtýr,  kayýta gerek yok !

Diðer funksiyonlar için, lütfen kayýt olup yeni sistemi deneyiniz !

- Siteye Kayýt olmak için dikkat etmeniz gerekenler: 

- Lütfen uygun bir Site kullanýcý ismi seçin !!!!! Boþluk olmasýn !!!!!

Örnek:  site kullanýcý ismi  ali gezgin  deðilde aligezgin olarak yazýlmalý

- Site kullanýcý ismi 2 karakterden fazla ve rakam 0-9, harf a-z, A-Z içeriyor olmalý !

- Kayýt olurken "mutlaka" gerçek yani varolan bir email adresinizi yazýn, çünkü onaylamanýz gerekiyor !

- Kayýt olduktan sonra ayarlarýnýzý yapabilirsiniz.(Resim yükleyebilirsiniz)

- Özel Mesaj yazabilirsiniz,

- Chat yapabilirsiniz ve Ziyaretçi defterine yazabilirsiniz!

- Forum da Konu açabilir, Döküman yükleyebilirsiniz ve Konulara Cevap yazabilirsiniz!

- Sitedeki Bölümlere (Þiir, Hikaye, Yemek, Saðlýk, her bölüme...) Üye bölümünden içerik yazin, gönderin . . .yayýnlansýn

Sayfa hoþunuza giderse gokceharman.com daki bütün içerikleri buraya taþýrýz, hepberaber.

Misal: Ziyaretçi Defterindeki yazýlar (hatýralar), Þiirler, Makaleler, Soyaðacý, Köyümüz  ve Divriði hakkýnda,  v.s.

Yeni Sitemize Yönetici (Moderatör, Yazar  v.s.) olarak katýlmak isteyenler

lütfen Kazim Erdoðan la irtibata geçsinler ! 

Arzularýnýzý, Eksiklerimizi yazýn tamamlayalým.

Image

Sevgiler, Saygýlar

Image

Son Güncelleme ( Sunday, 06 July 2008 )
 
< Önceki   Sonraki >