Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow ÝNSAN MIDIR DOST? arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

ÝNSAN MIDIR DOST? PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Sunday, 02 July 2006

Rating 2.8/5 (16 votes)

Duyunçtan kopup da insan yakanlar 
Yanan insanlara zevkle bakanlar 
Sevinip, oynayýp nara atanlar 
Ýnsaný yakanlar, insan mýdýr dost? 
 
Ýnsan olanlarda vardýr bir vicdan 
Canavarlar doymaz, içtiði kandan 
Ýnsan piþirdiler, hiç acýmadan 
Duygusu olmayan, insan mýdýr dost? 
 
Ýnsanlýk paylaþmak, tümden yaþamý 
Nasýl taþýyayým ben bunca gamý 
Ýnsaný bozanla, sürem davamý 
Ýnsanlýðý bozan, insan mýdýr dost? 
 
Ýnsan olmak, sorgulamak dünyayý 
Ýnsan olmak yaþamaktýr sevdayý 
Ýnsan olmak, bilmek, güneþi Ay’ý 
Þüphe duymayanlar, insan mýdýr dost? 
 
Tek tipli hayatý, bize dayatma 
Bilinen bir bezi, çul diye satma 
Us dýþý olaný, imgeme katma 
Ýnsancý tartýþan, insan mýdýr dost? 
 
Þeriat aydýnlýk, kafaya sýðmaz 
Rüzgarsýz bulutlar, göklerde aðmaz 
Laiklik inanca, asla karýþmaz 
Farklýlýða kýzan, insan mýdýr dost? 
 
Aydýn olmak tekte, tümü bulmaktýr 
Arif olmak tümde, teke varmaktýr 
Mürþitlik bütünü, hep kavramaktýr 
Tekçil düþünenler, insan mýdýr dost? 
 
Çaðdaþlýk doðmadan, uzaklaþmaktýr 
Çaðdaþlýk, insana sevgi duymaktýr 
Çaðdaþlýk, baðlarý, doðru kurmaktýr 
Çaðý yaþamayan, insan mýdýr dost? 
 
Düþün Mansur neden Enel-Hak dedi 
Nesimi gerçeðe sayýyla vardý 
Bektaþi varlýðý, Sudur’da gördü 
Araþtýrmayanlar, insan mýdýr dost? 
 
Ýnsanda bir can var, nasýl yakarsýn 
Ýnsanda vicdan var, nasýl atarsýn 
Ýnsanda onur var, nasýl satarsýn 
Ýnsan öldürenler, insan mýdýr dost? 
 
Hallac-ý asan, Nesimi’yi yüzen 
Kimdir? Galileo’ya zehri içiren 
Kopernik’i giyotine götüren 
Bilme karþý gelen, insan mýdýr dost? 
 
Kubilay’ýn baþýný kimler kesti 
Pir Sultan’ý kimler, ne diye astý 
Çorum’da, Maraþ’ta insanlýk sustu 
Ýnsaný kesenler, insan mýdýr dost? 
 
Aziz Nesin, dendi, canlar yakýldý 
Sevgi sunanlara, karþý çýkýldý 
Bunca senaryolar, nasýl yazýldý 
Sevgisiz olanlar, insan mýdýr dost? 
 
Yýllardýr oynanan, ülkede oyun 
Gelerek oyuna, olmayýn koyun 
Olup- bitenleri sizlerde duyun 
Duyarsýz olanlar, insan mýdýr dost? 
 
Iþýk karanlýðý, elbet yenecek 
Akýl doðmalara galip gelecek 
Zamaným gerçeði, hep söyleyecek 
Gerçeði saklayan, insan mýdýr dost? 
 
28.06.2006 

 
< Önceki   Sonraki >