Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow GÜZEL KILAR DÜNYAYI arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

GÜZEL KILAR DÜNYAYI PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Tuesday, 31 October 2006

Rating 2.9/5 (16 votes)

Daðlarýn baþýnda kar, bulut olur 
Dünyada üretilen þeyler kalýr 
Zamaný gelen her çiçek de solur 
Üretenler güzel kýlar dünyayý 
 
Bulut olmayýnca, yaðmazmýþ yaðmur 
Susuz bir toprakta, oluþmaz çamur 
Ekmek öncesinde, yoðrulur hamur 
Deðiþtiren güzel kýlar dünyayý 
 
Birleþmezse zýtlar, olmaz yeni þey 
Geçicidir biçim, kalmaz aða bey 
Kimi piyano sever, kimisi ney 
Farklýlýklar güzel kýlar dünyayý 
 
Olmasaydý güneþ, olmazdý hayat 
Ýnsana yakýndýr, kömür, maymun, at 
Bir bütündür özde toptan kainat 
Doðru algý güzel kýlar dünyayý 
 
Þekil yanýltýr hep, siz öze bakýn 
Þekle bakýp gönül kýrmayýn sakýn 
Belki çok uzaktýr, belki de yakýn 
Sorgulayan güzel kýlar dünyayý 
 
Zamaným dünyanýn bir bireyidir 
Dünya tüm varlýðýn yaþam yeridir 
Bilime karþýt olanlar geridir 
Bilim, teknik güzel kýlar dünyayý 
 
 
01.12.2001  
 
< Önceki   Sonraki >