Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow E- Devlet arrow Arþiv arrow Erkekler karþý "sözlü þiddet" artýyor arrow Flaþ Haberler arrow Flaþ Haberler 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Flaþ Haberler Flaþ Haberler

Erkekler karþý "sözlü þiddet" artýyor PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Friday, 27 January 2012

Rating 3.4/5 (23 votes)

Kazým Erdoðan, Türk erkeklere eþleri tarafýndan aðýrlýklý olarak uygulanan "sözlü þiddetin" son yýllarda arttýðýný belirterek, erkekler için dayanýþma merkezlerinin Almanya'da yok denecek kadar az olduðunu söyledi.

Almanya'nýn baþkenti Berlin'de göçmenlerin yoðun olarak yaþadýðý Neukölln ilçesinde psikolog olarak görev yapan ve erkeklerin biraraya gelerek terapi amacýyla birbirine sorunlarýný anlattýðý "Babalar ve Erkekler Grubu"nu kuran Kazým Erdoðan, Türk erkeklere eþleri tarafýndan aðýrlýklý olarak uygulanan "sözlü þiddetin" son yýllarda arttýðýný belirterek, erkekler için dayanýþma merkezlerinin Almanya'da yok denecek kadar az olduðunu söyledi.
 
Hamburg kentinin Altona ilçesinde, Rosa-Luxemburg Vakfý tarafýndan "Cinsiyet Ýliþkileri" adý altýnda düzenlenen bir toplantýda konuþan psikolog Erdoðan, eþleri tarafýndan sözlü hakaretlere maruz kalan Türk erkeklerin büyük bir baský altýna girdiðini ifade ederek, "Almanya'da son yýllarda artan iþsizlik ve ekonomik nedenlerden dolayý erkeklere yönelik þiddet de artýyor" diye konuþtu.
Erdoðan, eþleri ile sorunlarý olan erkeklerin, sorunlarýný kahvehanelerde ya da çalýþtýklarý iþ yerlerinde paylaþmak istemediðini ve kendi kurduðu "Erkekler ve Babalar Çalýþma Grubu"nda bu sorunlarýný dile getirdiklerini, bu sorunlara hep birlikte çözüm aramaya çalýþtýklarýný kaydetti.
 
Erdoðan, "Özellikle evlilik yolu ile buraya gelen 'ithal' erkekler þiddete maruz kalmakta. Eðer eþinin Almanca'sý iyiyse ve kendisine göre daha iyi bir iþi varsa erkekler sözlü þiddete maruz kalmakta. Eþinden harçlýk almak zorunda kalan erkeklerde psikolojik sorunlar baþlamakta. Türkiye'de eve bakan erkek olarak algýlanýr. Bu rolün deðiþtiðini hisseden iþi olmayan erkek ya da baba bunalýma girmekte. Kurduðum bu 'Erkek ve Baba Çalýþma Grubu' Almanya çapýnda yaygýnlaþmalý" dedi.
 
Türkler arasýnda aþaðýlama, tehdit etme, hor görme gibi psikolojik þiddetin genel olarak da arttýðýný belirten Erdoðan, Almanya'da 50 yýldan beri Türkler hakkýnda konuþulduðunu, ancak Türkler ile birlikte oturularak, sorunlarýnýn konuþulmadýðýný ifade etti.
Grubuna katýlanlarýn sayýsýnýn her geçen gün hýzla arttýðýný kaydeden Erdoðan, erkeklerin genelde kumar baðýmlýlýðý, iþsizlik, eþleri tarafýndan evden kovulma gibi nedenlerden dolayý bu gruba katýlmak istediðini söyledi.

Eþinden ayrýlan ve çocuklarýný yalnýz yetiþtiren kadýnlarýn, özellikle erkek çocuklarýný farkýnda olmadan "yedek eþ" gibi büyüttüðünü de belirten Erdoðan, bu çocuklarýn henüz 10 yaþýna bile varmadan kendilerini evin reisi gibi gördüðünü ifade etti.
Erdoðan, her türlü þiddetin ve sorunun, kadýn ve erkekler arasýndaki iletiþim ile giderilebileceðine inandýðýný, Almanya'da bu konularda danýþmanlýk hizmeti veren merkezlere gerekli desteðin verilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.
Süheyla Kaplan / Hamburg
Orjinalhaber

Son Güncelleme ( Friday, 27 January 2012 )
 
< Önceki   Sonraki >