Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow DÜÞÜNCE arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

DÜÞÜNCE PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Tuesday, 31 October 2006

Rating 3.2/5 (18 votes)

Hele söylediði sözlere bakýn  
Onun söylemleri ilkele yakýn  
Siz onu kültürlü görmeyin sakýn  
Kafaya bak düþünce suç olur mu?  
 
Beyin niçin vardýr, düþünmek için  
Beyler buyuruyor, fikirden kaçýn  
Görürsün baský, düþüncedir suçun  
Düþümeden insan insan olur mu?  
 
Ýde algýlardan oluþmaktadýr  
Eylem düþünceyi doðurmaktadýr  
Ýnsan ikisiyle varolmaktadýr  
Hiç eylemsiz bir düþünce olur mu?  
 
Sorarým beyim sen düþünmezmisin?  
Ýnsan akýlla vardýr bilmezmisin?  
Düþünmeyene hiç insan dermisin?  
Anlaksýz bir insan insan olur mu?  
 
Kafan çok karmaþýk çaðdaþ deðilsin  
Beyninle ortaçaða eylimlisin  
Bu duruþunla inan çok gerisin  
Mantýðý suç sayan çaðdaþ olur mu?  
 
Kravat takmakla çaðdaþ olunmaz  
Fikir sýrlanýrsa özgür kalýnmaz  
Tartýþýlmazsa gerçeðe varýlmaz  
Bunlarý bilmeyen çaðdaþ olur mu?  
 
Tek tip insan yaratmaktýr amacýn  
Hiç baþaramazsýn, bu senin acýn  
Kim taktý kafana, nerede tacýn  
Ben merkezcil insan çaðdaþ olur mu?  
 
Çaðdaþlýk olanla yetinmemektir  
Çaðdaþlýk yanlýþý eleþtirendir  
Çaðdaþlýk olguda kuþku duyandýr  
Bunlarý bilmeyen çaðdaþ olur mu?  
 
Zamaným özgürce düþünmek gerek  
Býrak yanlýþ olaný bizler yerek  
Gerçeði, doðruyu ortaya serek  
Açýklýktan korkan çaðdaþ olur mu?  
 
 
12.09.1999  
 
< Önceki   Sonraki >