Menu Content/Inhalt
Anasayfa

Anket

Avrupa Birligi ne girmelimiyiz ?
 

TRT Haber Haberler

Hoþgeldiniz
Yazar   
Friday, 26 October 2007
Merhaba sevgili Gökçeharmanlýlar,

1950’li yýllardan bugüne kadar köyümüzün olumsuz koþullarý ve olanaksýzlýklarý, ekonomik birikimden yoksun, yoksul insanlarýmýz þehirlere göç etmek zorunda kaldýlar. 
 
1970’li yýllarda yaþadýðýmýz þehirlere yoðun göçle birlikte yurdun birçok yerlerine hatta yurtdýþýna kadar daðýldýk. Öyle ki çocuklarýmýzýn birbirlerini hiç tanýma þansý olmadý. Köylülerimizin bu daðýnýklýðý ve olanaksýzlýklar, birbirlerine akraba olan insanlarýmýzýn tanýþamamasýna neden oldu. Ayný otobüste, ayný okulda yan yana duran bu insanlar birbirlerine yabancý gibi gidip geldiler. Yazarlarýmýz, öðretmenlerimiz, hekimlerimiz, müþavirlerimiz, memurlarýmýz oldu ve eðitim düzeyimiz de yükseldi fakat yine de bir araya gelemedik. Bundan dolayý birbirimize olduðu kadar gelenek ve göreneklerimize yani kültürümüze de yabancýlaþtýk. 
Bunlarý düþünerek 1994 yýlýnda 7 kiþi dernek kurmaya karar verdik. Bu kararý yerine getirmek kolay olmadý. Bürokratik ve maddi engeller bizim bu derneði ancak bir yýlda kurabilmemize neden oldu. Bürokrasi ve maddi engellerden öte, bizim bu özverili ve birleþtirme ve dayanýþma düþüncemiz bazý dostlarýmýz tarafýndan yýkýcý eleþtirilere maruz kaldý. Fakat biz siz köylülerimize olan inancýmýzla yolumuza devam ettik. Siz köylülerimiz için hizmet vermekten onur duyuyoruz. Bu dernek sayesinde bu güne kadar bir çok þeyin baþarýldýðýna inanýyorum. Örneðin; köyümüzün tapu kadastro iþlerinin, köy yollarýnýn, aþure günlerinin, kadýnlar günü etkinliklerinin, biri yine Bolu’da olmak üzere beþ defa gezinin yapýlmasý bu hizmetler arasýndadýr.  
Düþünen, sorgulayan, araþtýran bir toplum yaratmanýn yolunun örgütlü olmaktan, dayanýþmadan geçer. Öyleyse sevgi ve hoþgörünün olduðu bu yapýyý koruyalým ve yaþatalým. 

Bu coþkuyu, heyecaný paylaþmak için siz köylülerimize de görev düþüyor: Derneðimize üye veya üye olmayan dostlarýmýz ve akrabalarýmýzda, katkýda bulunmalý.  
 
”Sen yoksan, bir kiþi eksiðiz!” 
 
Saygýlarýmla. 
Yönetim Kurulu Adýna 
Mehmet ZAMAN  
Baþkan 
 
Image

Son Güncelleme ( Sunday, 06 July 2008 )
Devamýný oku...
 

Kayýp Parola?

Ansiklopedi

Search Wikipedia

166 Toplam Üye
0 bugün
0 bu hafta
0 bu ay
Son: metin